Historie společnosti LB MINERALS

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře – Lasselsberger GmbH, došlo od 1.1.2009 ke změně právní formy akciové společnosti LB MINERALS na společnost s ručením omezeným a od tohoto data společnost používá název LB MINERALS, s.r.o.

Společnost nezanikla a její jmění nepřešlo na jiného právního nástupce, došlo pouze ke změně vnitřních právních poměrů. Nadále zůstává v nezměněné podobě IČ 279 94 929 a DIČ CZ27994929. Zachováno je i sídlo společnosti v Horní Bříze, Česká republika a její dosavadní bankovní spojení.

Historie společnosti Lasselsberger v ČR:

1996 Zahájení kapitálových aktivit v ČR a vstup do společnosti Chlumčanské keramické závody a.s.
1997 Pokračující kapitálový vstup do společnosti Keramika Horní Bříza a.s.
1999 Vznik obchodní společnosti Lasselsberger s.r.o.
2000 Kapitálový vstup do společnosti Calofrig a.s. a následně se stává jediným akcionářem také v CHKZ a.s. i HOB a.s.
2001 Kapitálový vstup do společnosti Kemat spol. s r.o.
2002 Kapitálový vstup do společnosti RAKO Rakovník a.s.
2003 Založení akciové společnosti LASSELSBERGER, provozy realizující těžbu a úpravu surovin se staly součástí divize Minerals
2005 Pokračovala fúze společnosti Lasselsberger a do její divize Minerals byly začleněny těžební závody společnosti KERKO Košice a.s.
2007 Došlo k rozdělení a to formou odštěpení části majetku firmy LASSESBERGER, a.s. na tři nově založené akciové společnosti LB MINERALS, a.s., LB Cemix, a.s. a LB IMMO, a.s. Od tohoto data, tak působí vedle sebe čtyři obchodní společnosti, jejichž jediným akcionářem byl Lasselsberger GmbH, Pöchlarn, Rakousko
2009 Transformace společnosti na LB MINERALS, s.r.o.

Historie jednotlivých lokalit:

Počátky těžby a úpravy surovin na jednotlivých ložiscích mají dlouholetou tradici, sahající až do 19. století. V průběhu let se způsob těžby a zpracování suroviny podstatně měnil, od ruční těžby do dnešní mechanizované. Rozdílný byl i vývoj na jednotlivých lokalitách.

Historie společnosti LB MINERALSHistorie společnosti LB MINERALSHistorie společnosti LB MINERALS

Plzeňsko

Horní Bříza

1877 Byla zahájena těžba a plavení kaolinu
1882 Tohoto roku byla založena Továrna na výrobu hliněného, kaolinového a šamotového zboží
1899 Založeny Západočeské továrny kaolinové a šamotové, a.s.
1929 Došlo k připojení magnezitových závodů na Slovensku
1950 Byly odděleny Hornobřízské kaolinové závody
1958 Opětovné připojení těžeb a vznik n.p. Západočeské keramické závody
1992 Díky kuponové privatizaci vznikla akciová společnost Západočeské kaolinové a keramické závody
1997 Název podniku změněn na Keramika Horní Bříza a.s.
1999 Kapitálový vstup společnosti Lasselsberger Holding International
2001 Jediným akcionářem se stává firma Lasselsberger
2007 Vznik akciové společnosti LB MINERALS
2009 Transformace společnosti na LB MINERALS, s.r.o.

Kaznějov

1904 Započata těžba, kombinovala se povrchová i hlubinná , těžilo se ručně
1905 Uzavřena smlouva o pronájmu kaznějovské kaolinky rodem Metternichů akciové společnosti Západočeské továrny kaolinové a šamotové v Horní Bříze
1919 Vypovězení smlouvy ze strany Metternichů, dále ji provozovali sami
1931 Západočeské kaolinky kupují Kaznějovské kaolinové závody
1944 Zastavení těžby pro nedostatek pracovních sil
1945 Znárodnění Západočeské kaolinky a od 1. ledna 1946 se změnily v národní podnik Západočeské závody kaolinové, šamotové a magnesitové
1950 Kaznějovská kaolinka přechází pod národní podnik Hornobřízské kaolinové závody
1951 Obnovení těžby kaolinu
1957 Spojení národních podniků Západočeské keramické závody a Hornobřízské kaolinovézávody
1989 Přeměna národního podniku na státní podnik
1992 Založeny Západočeské kaolinové a keramické závody a.s.
1997 Název podniku změněn na Keramika Horní Bříza a.s.
1999 Kapitálový vstup společnosti Lasselsberger Holding International
2001 Jediným akcionářem se stává firma Lasselsberger
2007 Vznik akciové společnosti LB MINERALS
2009 Transformace společnosti na LB MINERALS, s.r.o.

Chlumčany

1873 V tomto roce byla zahájena těžba a upravování kaolinu
1909 Závod koupila nově vzniklá společnost Dobřanské kaolinové závody Fiedler a Eisenschimml, s­.r.o.
1912 Předchozí společnost se přetransformovala na Dobřanské kaolinové a šamotové závody, a.s.
1913 Tohoto roku byl přihlášen pobočný závod Dobřanské kaolinové a šamotové závod, a.s., v Chlumčanech
1926 Akciová společnost se sloučila se Západočeskými továrnami kaolinovými a šamotovými, a.s., což závodu velice prospělo
1933 Kvůli hospodářské krizi došlo k zastavení výroby některých produktů, teprve ke konci roku 1936 byla výroba plně obnovena
1945 Vyhláškou ministerstva průmyslu byla celá akciová společnost znárodněna zestátněním
1950 Samostatnou hospodářskou organizací se chlumčanská keramička stala v roce 1950, kdy vznikly Chlumčanské keramické závody, n. p.
1957 V tomto roce byly k podniku připojeny závody Poběžovice a Jehnědno
1990 Chlumčanské keramické závody získaly statut státního podniku
1992 Vznik akciové společnosti Chlumčanské keramické závody
1999 Kapitálový vstup společnosti Lasselsberger Holding International
2001 Jediným akcionářem se stává firma Lasselsberger
2007 Vznik akciové společnosti LB MINERALS
2009 Transformace společnosti na LB MINERALS, s.r.o.

Třeboňsko

Borovany

1898 K tomuto roku se datuje počátek těžby žáruvzdorných jílů
1919 Po vzniku samostatného Československa došlo spojením pražské firmy Forbesser Kieselguhr und Tonwerke, A. G. a vídeňských firem Kleiner u. Bockmayer a Matausch – Werke k založení akciové společnosti, která byla přejmenována na Calofrig akciová společnost pro isolační korkový a křeménkový průmysl
1946 Došlo k znárodnění Calofrigu, o rok déle byl začleněn do Západočeských kaolinových závodů
1950 Calofrig se stává samostatným národním podnikem
1977 Došlo k zahájení provozu v závodě Živec Halámky
1991 Národní podnik Calofrig byl transformován na státní podnik
1992 Došlo k privatizaci státního podniku a vznikla akciová společnost Calofrig
1999 Kapitálový vstup společnosti Lasselsberger Holding International
2001 Jediným akcionářem se stává firma Lasselsberger
2007 Vznik akciové společnosti LB MINERALS
2009 Transformace společnosti na LB MINERALS, s.r.o.

Chebsko

Skalná

1785 Z tohoto roku se zachovala první zmínka o těžbě jílů v okolí Skalné
1873 Ve Skalné byly postaveny čtyři pece na výrobu šamotu a kameninového zboží. Tím se prakticky započala éra zušlechťování skalenských jílů průmyslovou tovární výrobou
1909 Díky spojení malých soukromých těžařů ve větší společnosti dochází k intenzivnímu rozvoji dobývání jílů. V tomto roce vznikají Spojené skalensko-novoveské hlinné závody. V dalších letech jsou to akciová společnost ve Skalné, firma Eberle, Adolf Gottfried ve Vonšově, Chebské jílové závody a firma Reichel
1929 V tomto roce bylo na Skalensku v činnosti již 26 lomů a odklizů, těžících jíly a písky, ve kterých bylo zaměstnáno kolem 1300 lidí
1945 Po znárodnění připadla těžba jílů organizačně Sedleckým kaolinovým závodům v Karlových Varech, o rok déle byly vytvořeny spojené Sedlecko-vildštejnské kaolinové a hlinné závody, tato organizace pracovala v podstatě až do roku 1990 pod různými názvy
1991 Po rozpadu Keramických a sklářských surovin (od roku 1967 přejmenované Sedlecko-vildštejnské kaolinové a hlinné závody) se utvořil samostatný státní podnik KEMA – keramické materiály Skalná, provádějící těžbu a úpravu surovin v chebské pánvi
1996 Privatizací samostatného podniku KEMA – keramické materiály Skalná vznikla zcela privátní společnost KEMAT spol. s r. o.
2002 Firma se stává součástí skupiny Lasselsberger
2007 Vznik akciové společnosti LB MINERALS
2009 Transformace společnosti na LB MINERALS, s.r.o.

Rakovník

1882 Uhelná společnost Moravia se rozhodla nepokračovat v těžbě uhlí, ale využít haldy lupků a místních jílů k výrobě režných dlaždic a žáruvzdorných cihel
1894 Postaveny nové budovy s řadou pecí a rozšířena výroba o glazované a zdobené dlaždice
1898 Noví majitelé pánové Kasalovský a Sommerschuh za přispění špičkových výtvarníků zavedli výrobu keramických dlaždic, obkladaček, mozaiky, kachlových kamen a i jiných keramických výrobků
1907 Kníže Jan II. z Lichtenštejna spojil keramické závody v Rakovníku a Poštorné. Generálním ředitelem zůstal Emil Sommerschuh, který pokračoval v započatém vývoji a vzniklé mozaikové obrazy v budovách po celé Evropě slouží dodnes
1920 Akciová společnost s většinovou účastí Živnobanky, zavedena řada mechanizačních novinek a postavena většina výrobních hal
1945 Závod znárodněn, vznik Rakovnických keramických závodů, výroba keramických dlaždic a obkladů, těžba jílů z blízkých lomů zejména pro potřeby jejich výroby
1964 Výrazná rekonstrukce provozů, zavedení moderní technologie a výstavba nového provozu RAKO III
1980 Zavedení automatizace a robotizace při výrobě keramických dlaždic a obkladů
1993 Již státní podnik se stává součástí nadnárodní skupiny Deutsche Steuzeug
2004 Jediným akcionářem se stává firma Lasselsberger
2007 Vznik akciové společnosti LB MINERALS
2009 Transformace společnosti na LB MINERALS, s.r.o.

Morava

Ledce

2004 Tohoto roku zde byla započata těžební činnost v podobě zkušebního provozu, předmětem hornické činnosti je dobývání živcové suroviny a její úprava praním a tříděním
2007 Vznik akciové společnosti LB MINERALS
2009 Transformace společnosti na LB MINERALS, s.r.o.
Nahoru

Copyright © 2015 - 2024 LB MINERALS, s.r.o., Impressum