Strategie trvale udržitelného rozvoje ve společnosti LB MINERALS

Společnost LB MINERALS s.r.o., se rozhodla přijmout dodržování a prosazování principů trvale udržitelného rozvoje a plně tyto principy začlenit a promítnout do své dlouhodobé strategie či vize rozvoje. Samozřejmě, že jako u každého podnikatelského subjektu musí být naše vize založena na efektivnosti, udržitelné ziskovosti, soustředění se na zájmy zákazníků a růstu založeném na tvorbě zisku. Kromě tohoto pilíře však nechceme opomenout další dva základní principy TUR, a to environmentální odpovědnost a sociální rozvoj. Udržitelný rozvoj pro nás znamená nejen zaměření na ekonomické výsledky podnikání, ale i na zohlednění potřeb a zájmů našich zaměstnanců, obchodních partnerů a blízkého okolí. Udržitelný rozvoj tedy nechápeme jen jako čistě odpovědnost k životnímu prostředí, ale jako širší odpovědnost vůči celé společnosti.

S podporou majitele a nejvyššího vedení společnosti integrujeme výše uvedené principy TUR do všech dílčích strategií firmy, jako je obchodní strategie, výrobní a investiční strategie, řízení lidských zdrojů a bezpečnosti práce, ochrana ŽP a TQM.

Nedílnou součástí celkového systému řízení a života společnosti je i integrace firemní kultury, určité formy etického kodexu a protikorupčního chování.

Splnění těchto cílů není jednoduché, zvláště s vědomím současné hospodářské stagnace především ve stavebním sektoru hospodářství. Proto jsou naše záměry a cíle v dalších kapitolách této strategie firmy zpracovány do úkolů krátkodobých (1–2 roky) a dlouhodobých (3 –10 let). Jejich naplnění je a bude zajisté velmi náročné, často ztížené i určitou právní nejistotou vytvářenou ze strany státu, např. v oblasti těžby surovin či energetiky. Jsme si plně vědomi obtížnosti úkolů i jejich rizik.

Na druhé straně se jedná i o výzvu a závazek k pokračování více jak 130-ti leté, úspěšné podnikatelské tradice našich předchůdců.

Jednotlivé dílčí strategie a úkoly byly analyzovány a definovány v následujících kapitolách. Při stanovení jak krátkodobých, tak dlouhodobých cílů a úkolů byly zohledněny mezinárodní standardy faktografie GRI a jejich identifikátory.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří naši společnost podporují při naplňování této vize, našim zákazníkům, dodavatelům a partnerům. Zvláštní poděkování patří našim zaměstnancům, kteří tyto úkoly a strategie svojí každodenní prací naplňují, a umožňují tak společnosti dostát závazkům k vybudování udržitelné budoucnosti i v této nelehké době.

 

Ing. Pavel Bárta
jednatel společnosti

Strategie udržitelného rozvoje (3,6 MB)

Nahoru

Copyright © 2015 - 2024 LB MINERALS, s.r.o., Impressum